”ПРАЙД П.С.” е рекламна агенция, специализирана в областта на външната реклама – налагане и утвърждаване на имиджова и продуктова реклама в градска среда. Агенцията притежава и предлага подходящи индивидуални локации, в зависимост от изискванията на клиента, на възлови места в големите градове на страната. Ангажира се с проектирането и  узаконяването,  контролира производството на рекламните съоръжения. Предлага абонаментна поддръжка  за срока на експлоатация им. Екипът на агенцията работи на рекламния пазар повече от десет години. Утвърдил се е като професионален, компетентен и коректен партньор за български и чуждестранни клиенти и рекламни агенции.
Агенцията е член на НАВР /Национална Асоциация за Външна Реклама/.


“PRIDE P.S.” is an advertising agency, specialized in the area for the outdoor advertisement – imposing and development of image and product adverts in a city conditions. The agency owns and offers suitable individual locations, in order of the client’s demands, on the key places in the biggest cities in Bulgaria. We’re engaged with the projecting and legalizing, also controlling the production of an advertisement issues. We offer a subscription for maintenance for the time of exploitation. The team of the agency is working on the market for more than 10 years. And won a recognition as a professional, competent and correct partner for Bulgarian and foreign clients and advertising agencies.
“PRIDE P.S.” is a member of NAOA (National Association for Outdoor Advertisement)!